معنی و ترجمه کلمه histoloysis به فارسی histoloysis یعنی چه

histoloysis


بافت خوارى ،تجزيه وتحليل بافت هاى بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها