معنی و ترجمه کلمه hit on the fly printer به فارسی hit on the fly printer یعنی چه

hit on the fly printer


کامپيوتر : چاپگرى که در ان کاغذ و يا مکانيزم چاپ در حالت ثابتى هستند به نحوى که شروع و توقفى مورد نياز نمى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها