معنی و ترجمه کلمه hit به فارسی hit یعنی چه

hit


ضربه به توپ يا حريف ،ضربه شمشيرباز به بدن حريف ،اصابت گلوله ،اصابت تير تصادف ،ضربه زدن به دشمن ،خوردن گلوله به هدف ،ضربت ،تصادف ،موفقيت ،نمايش يافيلم پرمشترى ،خوردن به ،اصابت کردن به هدف زدن
کامپيوتر : موفقيت
ورزش : ضربه بدنى به ح ريف براى خروج او از بازى ضربه ،طعمه دزدى ماهى
علوم نظامى : برخورد کردن با دشمن اثر تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها