معنی و ترجمه کلمه hitch به فارسی hitch یعنی چه

hitch


کامل کردن پاس به دريافت کننده ،بند،اتصال ،پيچ وخميدگى ،گرفتارى ،مانع ،محظور،گير،تکان دادن ،هل دادن ،بستن( به درشکه وغيره)،انداختن
ورزش : نوعى پاس که دريافت کننده به جلو مى دود و به طرف بيرون بر مى گردد
علوم نظامى : اويختن
عل وم دريايى : خفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها