معنی و ترجمه کلمه holding attack به فارسی holding attack یعنی چه

holding attack


تک تثبيت کننده ،تک متوقف کننده
علوم نظامى : تک بازدارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها