معنی و ترجمه کلمه holiday به فارسی holiday یعنی چه

holiday


توليد رخنه در عکاسى هوايى ،روزبيکارى ،روز تعطيل ،تعطيل مذهبى
علوم نظامى : محوطه پوشيده نشده در عکاسى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها