معنی و ترجمه کلمه holster به فارسی holster یعنی چه

holster


جلد اسلحه ،جلد چرمى هفت تير وتپانجه ،در جلد چرمى قرار دادن( تپانچه)
علوم نظامى : جلد چرمى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها