معنی و ترجمه کلمه honest john به فارسی honest john یعنی چه

honest john


موشک هانست جان
علوم نظامى : نوعى موشک برد کوتاه زمين به زمين توپخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها