معنی و ترجمه کلمه honor (honour) به فارسی honor (honour) یعنی چه

honor (honour)


احترام ،عزت ،شرافت
علوم نظامى : افتخار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها