معنی و ترجمه کلمه hop به فارسی hop یعنی چه

hop


بلند شدن توپ ،(درجمع )ميوه رازک رازک زدن به ،رازک بار اوردن ،(درجمع )ابجو،افيون ،لى لى کردن ،روى يک پاجستن ،جست وخيز کوچک کردن ،رقصيدن ،پرواز دادن ،لنگان لنگان راه رفتن ،پلکيدن
ورزش : پرش کوتاه با بازگشت به لبه ديگر اسکيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها