معنی و ترجمه کلمه hospital corpsman به فارسی hospital corpsman یعنی چه

hospital corpsman


پزشکيار
علوم نظامى : پزشکيار بهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها