معنی و ترجمه کلمه hospitaler به فارسی hospitaler یعنی چه

hospitaler


ساکن بيمارستان ،فرقه هاى مسيحى که از بيماران ومعلولين پرستارى ميکردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها