معنی و ترجمه کلمه hospitalize به فارسی hospitalize یعنی چه

hospitalize


بسترى کردن ،در بيمارستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها