معنی و ترجمه کلمه host troop به فارسی host troop یعنی چه

host troop


سپاه ،قواى عمده
علوم نظامى : لشگريان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها