معنی و ترجمه کلمه hot-setting adhesive به فارسی hot-setting adhesive یعنی چه

hot-setting adhesive


علوم مهندسى : چسبنده گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها