معنی و ترجمه کلمه housing به فارسی housing یعنی چه

housing


استاتور،بدنه ،چارچوب ،تهيه جا،خانه ها( بطور کلى)،مسکن ،خانه سازى
علوم مهندسى : قسمت ساکن دستگاه
کامپيوتر : محفظه
روانشناسى : مسکن
بازرگانى : ايجاد مسکن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها