معنی و ترجمه کلمه how thick is the board? به فارسی how thick is the board? یعنی چه

how thick is the board?


کلفتى( ياستبراى ) تخته چقدر است ؟


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها