معنی و ترجمه کلمه hundreds به فارسی hundreds یعنی چه

hundreds


صدها، (در حساب ) صدگان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها