معنی و ترجمه کلمه hydrographic به فارسی hydrographic یعنی چه

hydrographic


مربوط به اب نگارى ،اب نگارى
علوم نظامى : نقشه اب نگارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها