معنی و ترجمه کلمه hydrolyze به فارسی hydrolyze یعنی چه

hydrolyze


(ش ).تجزيه شدن ،بوسيله اب تجزيه شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها