معنی و ترجمه کلمه hylotheistic به فارسی hylotheistic یعنی چه

hylotheistic


يکى داننده ء خدا و ماده ،مربوط به اين اعتقاد که خدا و ماده يکى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها