معنی و ترجمه کلمه iam impatient to go به فارسی iam impatient to go یعنی چه

iam impatient to go


دلم شور ميزند که بروم ،شتاب دارم برفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها