معنی و ترجمه کلمه ideal no-load voltage به فارسی ideal no-load voltage یعنی چه

ideal no-load voltage


علوم مهندسى : ولتاژ بى بارى ايده ال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها