معنی و ترجمه کلمه identification problem به فارسی identification problem یعنی چه

identification problem


مسئله تعيين هويت ،مسئله شناسائى( دراقتصاد سنجى)
بازرگانى : مسئله شناسائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها