معنی و ترجمه کلمه identification problem به فارسی identification problem یعنی چه

identification problem


مسئله تعيين هويت ،مسئله شناسائى( دراقتصاد سنجى)
بازرگانى : مسئله شناسائى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها