معنی و ترجمه کلمه identification به فارسی identification یعنی چه

identification


تعيين هويت ،شناختن ،شناسايى کردن ،تشخيص دادن ،همانندسازى ،شناسايى ،تعيين هويت ،تطبيق ،تميز
علوم مهندسى : تعيين هويت
قانون ـ فقه : احراز هويت
شيمى : شناسايى
روانشناسى : شناسايى
بازرگانى : تشخيص هويت
علوم نظامى : معرف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها