معنی و ترجمه کلمه ideology به فارسی ideology یعنی چه

ideology


روش فکرى فرد يا طبقه خاص ،بحث و گفتگو در مورد افکار و عقايد فکرى که ابتدا "ابراز شده و نتيجه مسائل قبلى نباشد،مرام ، )idealogy(مبحث افکار و ارزوهاى باطنى ،خيال ،طرز تفکر،ايدئولوژى ،انگارگان
قانون ـ فقه : روش فکرى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى خاص با کليه نظريات و هدفها و مسائل مربوط به ان
روانشناسى : مسلک
بازرگانى : ايدئولوژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها