معنی و ترجمه کلمه ignitor به فارسی ignitor یعنی چه

ignitor


مشتعل کننده ،چاشنى ،وسيله انفجار،محفظه حامل باروت اشتعال ،شمع موتور، )igniter(گيرانه
الکترونيک : ايگنيتور
علوم نظامى : فتيله انفجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها