معنی و ترجمه کلمه ill at ease به فارسی ill at ease یعنی چه

ill at ease


ناراحت ،گرفتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها