معنی و ترجمه کلمه illegitimately به فارسی illegitimately یعنی چه

illegitimately


بطور حرامزاده ،بطور نادرست ،بطور نامشروع

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها