معنی و ترجمه کلمه illuminate به فارسی illuminate یعنی چه

illuminate


چراغانى کردن ،روشن کردن منطقه ،درخشان ساختن ،زرنما کردن ،چراغانى کردن ،موضوعى را روشن کردن ،روشن( شده)،منور،روشن فکر
علوم مهندسى : پرتو افکندن
کامپيوتر : روشن ساختن
علوم نظامى : منور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها