معنی و ترجمه کلمه illustration به فارسی illustration یعنی چه

illustration


تشريح ،عکس ،شرح ،توضيح ،مثال ،تصوير
علوم مهندسى : نگاره
عمران : شرح
قانون ـ فقه : توضيح
روانشناسى : شکل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها