معنی و ترجمه کلمه imbrue به فارسی imbrue یعنی چه

imbrue


اغشتن ،الوده کردن ،تر کردن ،خيساندن ،مرطوب کردن ،اشباع کردن ،جذب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها