معنی و ترجمه کلمه impediment به فارسی impediment یعنی چه

impediment


بار و بنه ،مانع ،عايق ،رادع ،محظور،اشکال ،گير
قانون ـ فقه : مانع
علوم نظامى : چيزهاى دست و پا گير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها