معنی و ترجمه کلمه imperialism به فارسی imperialism یعنی چه

imperialism


سياست مبتنى بر توسعه يک کشور تا حد يک امپراطورى و يا حفظ چنين قلمرويى در صورت وجود،جهانخوارى ،استعمارگرى ،حکومت امپراتورى ،استعمار طلبى ،امپرياليسم
قانون ـ فقه : سياست مبتنى بر استفاده از وسايل سياسى براى بسط قدرت اقتصادى در خارج از محدوده کشور امپرياليستى
بازرگانى : امپرياليسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها