معنی و ترجمه کلمه impluse frequency به فارسی impluse frequency یعنی چه

impluse frequency


فرکانس پالس ،فرکانس پولز
علوم مهندسى : فرکانس ضربان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها