معنی و ترجمه کلمه impossible به فارسی impossible یعنی چه

impossible


غير ممکن ،امکان نا پذير،نشدنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها