معنی و ترجمه کلمه impressed voltage به فارسی impressed voltage یعنی چه

impressed voltage


الکترونيک : ولتاژ موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها