معنی و ترجمه کلمه impressionism به فارسی impressionism یعنی چه

impressionism


سبک هنرى امپرسيونيسم يا تئورى هيوم )hume(در باره ادراک ،مکتب تجسم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها