معنی و ترجمه کلمه impromptu به فارسی impromptu یعنی چه

impromptu


بداهتا،تصنيف ،کارى که بى مطالعه و بمقتضاى وقت انجام دهند،بالبداهه حرف زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها