معنی و ترجمه کلمه improvement به فارسی improvement یعنی چه

improvement


بهبود دادن ،اصلاح کردن ،ترقى ،بهبود،پيشرفت ،بهترشدن ،بهسازى
روانشناسى : بهبود
بازرگانى : ترقى ،بهبود
علوم نظامى : بهترسازى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها