معنی و ترجمه کلمه incompossible به فارسی incompossible یعنی چه

incompossible


مانعه الجمع ،منافى يکديگر،ناسازگار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها