معنی و ترجمه کلمه indeterminately به فارسی indeterminately یعنی چه

indeterminately


بطور نامعين يا غيرمحدود،بطور غيرمقطوع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها