معنی و ترجمه کلمه indication of satisfaction به فارسی indication of satisfaction یعنی چه

indication of satisfaction


قانون ـ فقه : کاشف از رضاى.....

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها