معنی و ترجمه کلمه indirect free kick به فارسی indirect free kick یعنی چه

indirect free kick


ورزش : ضربه ازاد غيرمستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها