معنی و ترجمه کلمه inductance box with plug به فارسی inductance box with plug یعنی چه

inductance box with plug


علوم مهندسى : جعبه اندوکتانس با دوشاخه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها