معنی و ترجمه کلمه induction crucible furnace به فارسی induction crucible furnace یعنی چه

induction crucible furnace


علوم مهندسى : کوره بوته اى القائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها