معنی و ترجمه کلمه industrial espionage به فارسی industrial espionage یعنی چه

industrial espionage


جاسوسى صنعتى
بازرگانى : جاسوسى در صنعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها