معنی و ترجمه کلمه industrial workers of the world به فارسی industrial workers of the world یعنی چه

industrial workers of the world


بازرگانى : کارگران صنعتى جهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها