معنی و ترجمه کلمه ineffectually به فارسی ineffectually یعنی چه

ineffectually


بطور بيهوده ،بطور غير موثر،بطور بى فايده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها