معنی و ترجمه کلمه inefficacy به فارسی inefficacy یعنی چه

inefficacy


)inefficacity(بى کفايتى ،بيهودگى ،پوچى ،بى اثرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها